Skip to content Skip to footer

Registrující bere na vědomí následující skutečnosti:

Souhlas s pořízením a použitím fotografií a videí

Já, níže podepsaný/á dávám tímto společnosti je Veterán Klub Haná z. s., Veslařská 347/250 Pisárky, 637 00, Brno, IČO: 140 69 261 (dále též „správce“) výslovný a bezvýhradný souhlas ke zpracování mých osobních údajů ve smyslu § 84 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu právních předpisů, které tyto zákony nahradí, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2061/679 (nařízení GDPR),

a to s pořízením obrazových záznamů (fotografií a videí) zachycujících mou podobiznu a/nebo zvukových záznamů zachycujících zvukové projevy mojí osoby (dále téže „záznamy“) a k následnému uchovávání a  užití takto pořízených obrazových záznamů, zejména ke zveřejnění obrazových záznamů na internetových stránkách správce, jeho uživatelských účtech na sociálních sítích, k užití za účelem marketingové propagace správce, propagace v časopisech a dalších informačních médiích apod. Souhlasím s užitím pořízených záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné).

Prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a:

  • o tom, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné,
  • o tom, že mohu shora uvedený souhlas kdykoli odvolat a to prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu správce: Pavel.herajt@email.cz, popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla správce.
  • o tom, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy k ochraně a zpracování osobních údajů, a v souladu s přímo použitelnými právními předpisy EU,
  • o tom, že mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělen, nejdéle však po dobu 5 let od pořízení záznamu nebo do doby jeho odvolání,
  • o tom, že správce může mé osobní údaje dále předávat zpracovatelům osobních údajů, kteří mohou mé osobní údaje zpracovávat též prostřednictvím jejich zaměstnanců,
  • o mém právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů,
  • o mém právu a přenositelnost osobních údajů,
  • o mém právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o tom, že mé osobní údaje mohou být předány do jiného členského státu Evropské unie, zejména na Slovensko,
  • o tom, že další podrobné informace o zpracování mých osobních údajů jsou dostupné v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na webových stránkách správce www.veteranklubhana.cz

Prohlašuji, že jsem si tento souhlas přečetl/a, že s jeho obsahem souhlasím a že je projevem mojí pravé a svobodné vůle.

Tento souhlas je udělen okamžikem odeslání registračního formuláře správci.